בס״ד

Levi Itshak​ & Dvorah leah

!The wedding

ג׳ אדר ב׳ - 13/03/2024

בעזהי"ת
אנו מודים לד׳ על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול
זיכנו בנשואי צאצאינו:

החתן התמים 
לוי יצחק שיחי׳

הכלה המהוללה מרת
 דבורה לאה תחי׳

החופה תהי׳ בעזה״י למז״ט בּיום הרביעי שלושה ימים
לחודש אדר שני, הבא עלינו ועל כל ישראל יחיו, לטובה
ולברכה, באולמי “אודל” – אריה שנקר 1, אשר בעי"ת פתח תקוה,
יע״א, בשעה החמישית*, בשעה טובה ומוצלחת.

בשמחה וטוב לבב נקרא לידידינו ומכירינו אשר גם מרחוק
יואילו נא לשמוח אתנו יחדיו, ביום שמחת לבבנו, ולברך
את הזוג יחיו, ואותנו כולנו, בברכת מז״ט, וחיים מאושרים בגשמיות ורוחניות.

הא-ל הטוב, הוא יתברך, יברך את כבודו ואנשי ביתו יחיו, בתוך
כלל אחב״י יחיו, בברכות מאליפות מנפש ועד בשר.

*קבלת פנים בשעה 17:30, והחופה תהי׳ בשעה 18:30

מוקיריהם ומכבדיהם

הורי החתן
ר' מנחם מענדל ורבקה סודרי
פאריז, צרפת

וזקניהם
ר' חיים ורעיתו סודרי
ר' שמעון ורעיתו סאמאמא

הורי הכלה 
ר׳ אבינועם אהרוני
אלעד 
מרת עליזה אהרוני
עמנואל

וזקניהם
פרופ׳ הרצל ורעיתו אהרוני
הרה״ח ר' יהודה ורעיתו אלחרר

Nous

M. et Mme Hertzel Aharoni
Rav et Mme Yehouda Elharar
 
R’ Avinoam Aharoni
Mme Aliza Aharoni
M. et Mme Chimon Samama
M. et Mme Haim Sudry
 
 
M. et Mme Mendel Sudry

remercions Hachem qui, par Sa grande bonté, nous a donné le mérite de fêter le mariage de nos petits-enfants et enfants

Levi Itshak​ & Dvorah leah

Vous priant de bien vouloir assister à la Houpa 

qui, par l’aide de D.ieu, sera célébrée  

le mercredi 13 mars à 18h30 

Kabbalat Panim à 17h30

dans les Salons Odel 

Arye Shenkar 1, Petah Tikva 

ainsi qu’à la réception qui suivra.